Học PHP Câu Lệnh Switch Case Trong PHP

Nếu bạn xem bài viết câu lệnh if else thì chắc chắn sử dụng câu lệnh switch case rất đơn giản. Nó có cách làm tương tự như câu lệnh if else và ngắn gọn hơn nhiều.

Câu lệnh Switch case

Cấu trúc câu lệnh

$bien;
switch ($variable)
{
case value_1
// câu lệnh
break;
case value_2
// câu lệnh 2
break;
case value_3
// câu lệnh 3
break;
default
// câu lệnh n
}

Ví dụ về câu lệnh switch case

Ví dụ 1 : hiển thị số đã cho

Nếu số đã cho là số 1 hiển thị chữ “số một”. nếu số 2 hiển thị chữ “số hai”. nếu số 3 hiển thị chữ “số ba” và nếu không phải các số 1,2,3 thì sẽ hiển thị “số không thích hợp”.

<?php
$so = 3;
switch ($so)
{
case 1:
echo "số không";
break;
case 2:
echo "số một";
break;
case 3:
echo "số ba";
break;
default:
echo "số không thích hợp";

}
?>

Comments are closed.