Học PHP Câu Lệnh For trong PHP

Nếu một công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình code thì chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Vòng lặp for sẽ giúp bạn thực hiện các bước lặp đi lặp lại đó tự động.

Vòng lặp For

Cú pháp

for ($bien_dieu_khien; $bieu_thuc_dieu_kien; $bieu_thuc_thay_doi_bien_dieu_khien)
{
    // lệnh
}

Ví dụ về vòng lặp for

Ví dụ 1 : In ra số thứ tự từ 0 tới 10 ra màn hình.

<?php
for ($i=0;$i<=10;$i++)
{
echo "$i -";
}
?>

kết quả nhận được sẽ là :

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

Ví dụ 2 ; In ra danh sach sinh viên

  • nguyễn văn a
  • nguyễn văn b
  • dương văn c
  • nguyễn thị d
  • nguyễn thị c
  • nguyễn thị f
<?php
$ten = array(
'nguyễn văn a',
'nguyễn văn nam',
'dương văn c',
'nguyễn thị d',
'nguyễn thị c',
'nguyễn thị 1',
'nguyễn thị 2',
'nguyễn thị 3',
'nguyễn thị 4',
'nguyễn thị 5',
'nguyễn thị 6'

);
for ($i=0;$i<=count($ten);$i++)
{
echo "$ten[$i]<br/>";
}

?>

Comments are closed.