Học PHP : Các kiểu dữ liệu trong PHP

Hôm nay chúng ta tìm hiểu xem các kiểu dữ liệu trong php. Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong php khi bạn gặp dữ liệu thì có thể xác định đây là loại dữ liệu gì.

Các kiểu dữ liệu trong php

Hiện nay, trong php có 7 kiểu dữ liệu khác nhau.

  • Kiểu INT
  • Kiểu Boolean
  • Kiểu Số Thực (float, double)
  • Kiểu Chuỗi
  • Kiểu Mảng (array)
  • Kiểu NULL
  • Kiểu Đối Tượng (object)

Kiểu INT – Integer

Int là viết tắt của integer . Trong lập trình thì số nguyên vs trong toán học là như nhau. Bạn có thể xem thêm trong toán học số nguyên là gì.

Trong kiểu int thì bạn khai báo không có nháy bao quanh. Int là 32 bit nếu bạn làm vướt quá thì trình biên dịch sẽ tự cho là kiểu dữ liệu float.

Ep kiểu int

Cú pháp : (int)$ten_bien;

<?php
$a = '12'; // khai báo biến $a;
$a = (int)$a; // Ép kiểu int

?>

Ví dụ về kiểm tra kiểu int

<?php
$a = 45; //khai báo biến a
$b = 'a45'; //khai báo biến b
a = (int)$a; //ép biến a về kiểu int
$b = (int)$b; //ép biến b về kiểu int 
var_dump(is_int($a)); //kiểm tra biến a có phải kiểu int hay không . 
var_dump(is_int($b));//kiểm tra biến b false thì đó là string
?>

Nếu mà bạn khai báo biến có chữ cái ở đầu tiên thì khi gọi ra giá trị biến đó sẽ là số 0 nhé.

Bạn test thử đoạn code này xem nhé.

<?php
$a = 'k987'; //biến ở giá trị string ép kiểu sang int
$b = '987k';//biến ở giá trị string ép kiểu sang int
$a = (int)$a;
$b = (int)$b;
echo $a; //hiển thị giá trị 0
echo '-'; // thêm vào để cho cách nhau giữa 2 giá trị.
echo $b; //nếu có chữ ở cuối thì giá trị sẽ hiển thị đến phần chữ
?>

Các kiểm tra xem biến có phải kiểu int hay không ?

Cú pháp : is_int($ten_bien) hoặc is_integer($ten_bien)

Kiểm tra nếu đúng là int thì true còn không thì false.

Kiểu Boolean

Kiểu Boolean thì sẽ chứa giá trị true và false. Bạn viết thường hay hoa giá trị true vs false đều được.

Ép kiểu cho kiểu boolean theo cú pháp : (bool)$ten_bien hoặc (boolean)$ten_bien

Lưu ý : các giá trị như : null, khoảng trắng, 0,’0′, thì giá trị trả về sẽ là false.

Kiểm tra biến boolean được kiểm tra có đúng hay không nếu đúng thì sẽ trả về true còn không thì ngược lại.

<?php
$is_bien = false; //biến $bien là kiểu bool có giá trị là false
?>

Ép kiểu

<?php
$a = 1; // lúc này biến sẽ là kiểu int
$a = (bool)$a; // sau khi ép kiểu thì biến sẽ có giá trị bool
/* hoặc */
$a = (boolean)$a; // đây là cách khác để ép kiểu boolean
?>
<?php
$a = 123; // TRUE
$b = 0; // FALSE
$c = '0'; // FALSE
$d = 'a123b' // TRUE
$e = null; // FALSE
$f = ''; // FALSE
?>

Kiểu số thực (float) và (double)

Số nguyên int thì có số 12345 còn float và double thì 1.3453

Kiểm tra xem số thực có đúng hay không.

Ví dụ

<?php
$a = 12; // chuỗi có kiểu int
$a = (float)$a; // ép chuỗi về kiểu float
$a = (double)$a; ép chuối về kiểu double
?>

Kiểu chuỗi string và char

Tất cả dữ liệu đều có thể chuyển về chuỗi string(chuỗi) và char(ký tự).

Kiểm tra biến kiểu string thì is_string($bien)

Ví dụ

<?php
$a = 3.456;
$a = (string)$a;
?>

Mảng Array

Mảng sẽ có mảng 1 chiều và mảng 2 chiều.

Khai báo mảng

<?php
$ten_mang = array();
?>
<?php
$ten_mang = array('van hai', 'nguyen hai');
print_r($ten_mang);
?>

mảng 2 chiều

<?php
$mang = array();
$mang[0][1] = 1;
$mang[0][2] = 2;
echo $mang[0][1];
echo $mang[0][2];
?>

Bài còn thiếu. sau sẽ bổ xung sau

Comments are closed.