Học PHP : Khai báo biến và hằng số trong PHP

Bài đầu tiên mình học hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào thì học file cơ sở đều là file hello. Tiếp đó, từ trong file hello ta thêm hằng và biến vào. Đầu tiên chúng ta hãy tạo file hello.php nhé.

File Hello.php

Đầu tiên, bạn hãy vào mục www trong file Vertrigo Server. Để mở file trong Vertrigo Server thì bạn hãy xem trong bài viết này

bắt đầu một file php đều phải mở và đóng bằng <?php  và ?>

<?php echo'hello world!';?>

Tải file vidu hello.php

Ghi chú trong php

Ghi chú trong php được dùng bằng 2 cách.

  • // nội dung ghi chú.
  • /* nội dung ghi chú */

Đoạn code ví dụ

<?php
// bắt đầu nội dung ghi chú
echo 'Hello world';
?>

Tải File Ví dụ

Link File Ghi chú Hello

Khai báo biến và gán giá trị

Bai báo biến

Biến là gì ? Biến là một định danh. Nó có thể thay đổi khi bạn gán giá trị cho nó.

Biến được bắt đầu bằng $. Sau $ thì biến sẽ được đặt tiếp theo bằng chữ hoặc gạch dưới chân.

Biến không được đặt số.

Ví dụ khai báo biến.

<?php
$student=''; // đúng
$Student_1=''; // đúng
$_student_2=''; // đúng
$2student=''; // sai
?>

Lưu ý : trong php phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nên nếu biến $student và $Student sẽ khác nhau bạn nhé.

Gán giá trị

$student='hello world!';

giá trị bạn có thể đặt nó là bất kỳ thứ gì. Ví dụ bạn để hello hoặc xin chào chiase24h đều được.

Vidu khai báo biến và gán giá trị

<?php 
$sinhvien='hello world biến $sinhvien';
$sinhvien_1='hello world biến $sinhvien_1';
echo $sinhvien; // xuất ra màn hình biến 1
echo $sinhvien_1; xuất ra màn hình biến 2
?>

Tải ví dụ về biến : tại đây

Hằng số và cách dùng

Theo mình thì hằng và biến không khác nhau mấy. Theo mình hiểu thì biến là bạn khai báo xong sau thì sau đó mí gán giá trị.

Nhưng hằng thì bạn khai báo xong đặt giá trị cố định cho nó. Và sau đó sẽ cố định và không thay đổi biến đó nữa.

Cú pháp

define('ten_hang','gia_tri_gan_vao');
  • define : hàm tạo biến hằng
  • ten_hang : tên biến hằng
  • gia_tri_gan_vao : giá trị của hằng.

Mình ví dụ nhé!

<?php
define('ten_web','chiase24h.info');
echo ten_web;
?>

Tải file mẫu tại đây

Lưu ý nhé : Khi gọi ra hằng số thì sẽ không có $ giống như gọi biến nhé. bạn chỉ cần echo ten_hang;

Tổng kết

Mình học đến đây ngày hôm nay. Hy vọng cùng với bài học của mình bạn cũng sẽ hiểu thêm về hằng và biến trong lập trình php.

Comments are closed.