Học PHP Câu Lệnh IF else Trong PHP

Bình thường các bạn viết trương trình thì trong quá trình độc lệnh thì trường trình sẽ đọc từ trên xuống dưới. Trừ các trường hợp phần ghi chú. Tuy nhiên, trong quá trình viết không phải lúc nào bạn cũng muốn nó chạy từ trên xuống. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và không gian của máy. Vậy nên, cầu lệnh if else được sinh ra. Nó cho phép ta tạo ra các trường hợp hay giả thiết. Nếu thỏa các điều kiện đưa ra thì nó sẽ chạy tiếp còn không sẽ bỏ qua và đi tới câu lệnh tiếp theo.

Câu lệnh điều kiện if else là gì ?

Cầu lệnh điều kiện if else giúp ta thay đổi luồng dữ liệu theo một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện đúng (true) thì câu lệnh tiếp tục chạy. Còn nếu câu lệnh sau (false) thì câu lệnh dừng hoặc tới câu lệnh khác.

Ví dụ :

  • Chọn một số để kiểm tra
  • Chia số đã cho cho 2
  • Kiểm tra xem số đó có chia hết cho 0 không. Nếu chia hết cho không thì nó sẽ là số chẵn. Còn không thì sẽ là số lẻ.

Cú pháp câu lệnh if lese

Câu lệnh if

if ($bieuthuc)
{
    // Các Câu Lệnh
}

Câu lệnh if else

if($biểu thức)
{
// câu lệnh 1
}
else
{
//câu lệnh 2
};

Câu lệnh if else lồng nhau

if ($dieu_kien)

{

//câu lệnh

}

else if ($dieu_kien_2)

{

// câu lệnh 2

}

else if ($dieu_kien_3)

{

// câu lệnh 3

}

Bài toán ví dụ về câu lệnh if else

Bài toán 1 : Kiểm tra số chẵn số lẻ

Ví dụ kiểm tra số 12

<?php
$so_kiem_tra = 12; //Số được đưa ra kiểm tra
$kiem_tra = $so_kiem_tra % 2; // xem số cần kiểm tra có chia hết cho 2 không ?
if ($kiem_tra == 0)
{
echo "Số $so_kiem_tra là số chẵn" ;
}

?>

= >> Kết quả trả về sau khi chạy chương trình sẽ là  số 12 là số chẵn;

Ví dụ kiểm tra số 13

<?php
$so_kiem_tra = 13; //Số được đưa ra kiểm tra
$kiem_tra = $so_kiem_tra % 2; // xem số cần kiểm tra có chia hết cho 2 không ?
if ($kiem_tra == 0)
{
echo "Số $so_kiem_tra là số chẵn" ;
}
else
{
echo "số $so_kiem_tra là số lẻ";
}

?>

Ví dụ 2 : Kiểm tra năm nhuận

Cho 1 năm bất kỳ xem nó có phải là năm nhuận hay không. Đâu tiên cách tính năm nhuận thì chúng ta lấy số năm chia cho 19. Nếu chia hết hoặc dư 3, 6,9,11,14,17 thì đó là năm nhuận. Còn không thì không phải năm nhuận.

Ví dụ ta xem năm 2031 có phải năm nhuận không nhé.

<?php
$nam = 2031; //Số được đưa ra kiểm tra
$sodu = $nam % 19;
if ($sodu == 0 || $sodu == 17 ||$sodu == 3 ||$sodu == 9 ||$sodu == 11 ||$sodu == 14 )
{
echo " lấy năm $nam chia cho 19 bằng $sodu nên năm $nam là năm nhuận";

}
else
{
echo "lấy năm $nam chia cho 19 bằng $sodu nên năm $nam không phải năm nhuận";
}
?>

Kết quả bạn sẽ nhận được đó là lấy năm 2031 chia cho 19 là 17 nên năm 2031 là năm nhuận.

Bạn có thể copy code về và thay năm khác nhau vào để có kết quả khác nhau nhé.

Có 1 cách tính khác của năm nhuận đó là. Kiểm tra xem năm đó có chia hết cho 4 hoặc 400 hay không và không chia hết cho 100.

<?php
$nam = 2031; //Số được đưa ra kiểm tra
if ( $nam % 4 == 0 || $nam % 400 == 0 && $nam % 100 !=0)
{
echo " năm $nam là năm nhuận";

}
else
{
echo "năm $nam không phải là năm nhuận";
}
?>

Lưu ý :

  • || Nghĩa là hoặc (OR)
  • && là và (and)
  • ! là không phải ( not) .  Như trong đoạn code phía trên $nam % 100 != 0. Nghĩa là năm chia hết cho 100 mà khác 0 thì thỏa điều kiện.

Ví dụ 3 : Kiêm tra màu sắc

Chúng ta có 4 màu sắc xanh, đỏ , tím, vàng

Kiểm tra xem biến đưa ra là màu gì.

<?php
/* kiểm tra xem biến được cho là màu gì ? */
$mau = "tím"; //màu được đưa ra kiểm tra
if ( $mau == "đỏ")
{
echo " Màu được cho là màu đỏ ";
}
else if ( $mau == "xanh")
{
echo "Màu được cho là màu xanh";
}
else if ( $mau == "tím")
{
echo "Màu được cho là màu tím";
}
else if ( $mau == "vàng")
{
echo "Màu được cho là màu vàng";
}
?>

Comments are closed.